OmVi är en Bostadsrättsförening  som funnits sedan 1976.


Våra hus är välunderhållna och vår förening har en god och välskött ekonomi.


Du hittar oss på mysiga Vallås som är en förort till Halmstad drygt 3 km öster om centrala Halmstad.


Vallås är ett område som funnits sedan slutet på 60 talet. Området har blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och villor. Här bor ca 6000 människor av Halmstads totalt 90 000.


Vallåsområdet i sig är i stort sett bilfritt och barnvänligt då  biltrafiken leds i en slinga runt området. Här finns fina promenadstråk och stora grönområden, motionsslinga , fotbollsplaner och lekplatser.


När du köper en bostadsrätt och blir medlem i en förening blir du delägare i föreningen som i sin tur äger fastigheten.

Du köper egentligen en nyttjanderätt till din bostad, helt enkelt en bostadsrätt!

Dessutom har du som medlem betydligt bättre möjligheter att påverka ditt boende genom att aktivt medverka i vårt föreningsarbete.


Föreningen lyder under Bostadsrättslagen (1991:614) samt lagen om Ekonomiska föreningar (1987:667 med gällande uppdateringar). Dessutom har vi en del egna ordningsregler som gäller vår förening och våra stadgar som vi skall följa.


Vi är som ekonomisk förening helt självständig, men har valt att tillhöra Riksbyggen som organisation.

En gång per år hålls en årsstämma. Då väljs en styrelse. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom så att värdet på fastigheterna bibehålls. Styrelsen skall även se till, att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.


Varje månad betalar du en avgift till föreningen (alltså ingen regelrätt hyra även om det kallas så).

Avgiften skall täcka föreningens eventuella lån, underhålls-, drift- och skötselkostnader.

Idén med denna konstruktion är att vi kan få lägre boendekostnader genom att vi bor till ”självkostnadspris.”

En bostadsrättsförening har ju inga krav på vinstavkastning som ett fastighetsbolag som äger hyresbostäder har.

Månadsavgiften du betalar per månad kan du vara med och påverka genom att aktivt vårda föreningens egendom. Månadsavgiften påverkas direkt av föreningens intäkter och kostnader.


Högre kostnader betyder högre månadsavgift!


En stor skillnad är att du har ett större ansvar för din lägenhet och även för resten av fastigheten än om du bor i hyresrätt. Går något sönder måste du på din egen bekostnad se till att det lagas. Medlemmarna ska själv beställa arbeten inom sitt ansvarsområde och bär det fulla ansvaret för att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Fastighetsskötaren erbjuder här hjälp mot ersättning.


Du ansvarar t ex själv för vitvaror, spisfläkt, kranar, elinstallationer, golv, tapeter och renoveringar i din lägenhet och är dessutom enligt lag skyldig att hålla din lägenhet och omgivning i sundhet, ordning och skick. (7Kap 9 §).


Föreningen sköter det yttre underhållet som t.ex. skötseln av grönytorna, snöröjning och sandning, trappstädningen, m.m. och är också ansvarig för el och vattenförsörjning fram till din el-central eller huvudkran.


Till sist, om det är något Du irriterar Dig över och vill påtala eller förändra, tala då med den som i första hand är berörd. I vissa fall är det föreningens styrelse som du bör vända Dig till, men långt ifrån alltid.


Visa ömsesidig respekt för den granne du delar väggar, golv och tak med och visar förståelse för de synpunkter som de kanske har på dig så får vi alla ett trevligare boende.


    F

öreningens har friköpt fastigheten Valrossen 2 med därpå uppförda sju bostadshus på Bergängsvägen och Sutarängsvägen innehållande 124 bostadsrättslägenheter om totalt 9 682,5 kvm.


100 mb Internet & ip telefoni ingår i månadskostnaden .

Basutbud tv 19 kanaler + 8 valbara ingår i månadskostnaden

Bastu

Motionslokal med löpband,Crosstrainer , motionscykel och kombigym

Samlingslokal / festlokal

Övernattningslägenhet

Moderna tvättstugor

Biltvätt/spolplatta

Gör det själv garage

MC & mopedgarage

Inglasade altaner & balkonger

Fjärrvärme

Grillplatser

Bostadsrättsförsäkring ingår i månadsavgiften. Läs mer här

Projekt & underhåll

Inglasning av balkonger& altaner (1997)

Fjärrvärme (2005)

Bredbandsinstallation  (2004)

Renovering av samtliga badrum & toaletter

Nya fönster

Nya tak

Nya entrédörrar  (2009)

Nybyggnation av 4 cykelförråd (2010-2011)

Byggt miljöstation och mopedgarage (2010-2011)

Friköpt tomt för 15mkr (2010)

Byggt motionslokal (2011)

Målning & renovering träfasader (2012)

Ny uteplats byggs. Ny plantering med belysning (2013)

Delar av tegelfasader renoveras och hydroforberas (2013)

Digitaltv via Bredbandsbolaget (2014)

Gamla analoga tv nätet uppgraderas och har 8 fria kanaler som kan ses utan dekoder. (2014)

Grannsamverkan 2014.

Stolpbelysningen på Bergängsvägens parkering byts till energieffektiv LED belysning utan kvicksilver. (2014)

Renovering av ett garage.Ny plåt, träfasad och belysning.(2015)

Omändring infarter parkering på Bergängsvägen. En infart och två utfarter.(2015)

Plantering gavlar Bergängsvägen & Sutarängsvägen görs om.(2015)

Kompletterande belysning i "pizzabacken" samt vid fontänen.(2015)

Tvätt av gavlar.(2015)

Träd tas bort. Gång med rotsprängningar tas bort och det läggs gräs och asfalteras.(2015)

45 kbm marktäckande bark läggs i rabatterna(2015)

Samtliga inglasningar tvättas. (2015)

Säkerhetsdörrar och postboxar installerades i juni 2016

Ombyggnad av fontän. Nya möbler och ny belysning        juni 2016

Ny belysning på garagen

Passage & Portelefoner installeras Okt 2018

Byggandet av ny tvättstuga & samlingslokal påbörjas i okt 2018- Färdigt i maj 2019.

Mopedförrådet får uppgraderad säkerhet med kodlås och kameraövervakning. Fastlåsningsbyglar gjuts fast i marken.

Miljöstationen förses med kameraövervakning.

Cykelförråd förses med kameraövervakning (2020)

Installation av robotgräsklippare (2020)

Installation av Elbilsladdareför 10 bilar (2020)

Installation av solceller påbörjas 2021

Byte till individuell elmätning påbörjas 2021

Uppdatering av fjärrvärmeanläggning påbörjas 2021

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom 6 månader efter utgången av varje räkenskapsår dock tidigast 2 veckor efter revisorerna överlämnat sin berättelse.


Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/7-30/6.


Oftast sker årsmötet november månad. Anledningen till att vi har en stämma är att det är föreningens högsta beslutande organ. Stämman ska ta beslut som är övergripande och som berör alla i föreningen. Här redovisas ekonomi och kommande projekt. Som medlem kan du lämna in motioner till årsstämman. Motioner skall skriftligen vara inlämnade till föreningen senast 1 månad efter räkenskapsårets utgång. (30/7)


Motioner inskickade via e-mail behandlas inte.


Kan du inte närvara kan du skicka ett ombud som med fullmakt kan föra din talan och rösta. Ett ombud kan endast representera en lägenhet.
Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade lägenheter.


Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller utdelat till var medlem.